Màng pe trắng, màng pe màu trắng, màng pe trắng trong 34.800