Màng pe trắng, màng pe màu trắng, màng pe trắng trong 46.500