Xốp nổ bọc hàng, bóng khí bọc hàng, xốp nổ chống sốc, bóng khí chống sốc, xốp nổ bọc hàng chống sốc, bóng khí bọc hàng chống sốc 159.000